Bel tijdens onze openingstijden om direct een afspraak te maken:

Wet bescherming persoonsgegevens

Bruinenberg Smulders Fysiotherapie neemt privacy serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.

In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bruinenberg Smulders Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet op Elektronische verwerking van gegevens in de zorg. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze toelichting.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is zoals beschreven in het privacyreglement. 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bruinenberg Smulders Fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in dit document.

Rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen (dit heet dataportabiliteit).
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit is het recht op verwijdering van gegevens (gegevens wissen) uit het EPD ( mits passend binnen de regelgeving van de WGBO) en webapplicaties ook bij andere organisaties.
 • Het recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 • Het recht op correctie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken. 
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, opname van gegevens (recht op verzet).
 • Het recht op beperking (verwerking tijdelijk stil leggen).
 • Het recht op een kosteloos inzage, afschrift c.q. kopie van gegevens en dataportabiliteit uit het elektronisch systeem en webapplicaties ook bij andere organisaties. 
 • Het recht om (onder bepaalde voorwaarden) hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen.
 • Het recht om op verzoek een overzicht te krijgen wie bepaalde informatie in het elektronisch systeem en het EPD beschikbaar heeft gesteld en wie en op welke datum de informatie heeft ingezien of opgevraagd.

Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat de organisatie of praktijk met uw persoonsgegevens doet. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet op Elektronische verwerking van gegevens in de zorg moet een organisatie aan een aantal specifieke eisen voldoen.

Waarom vindt registratie plaats? 

De registratie en verwerking van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve een juiste en doelmatige en geleverde zorg/ dienstverlening teneinde gegevens te kunnen vastleggen in een EPD. Deze gegevens worden vastgelegd voor de feitelijk verleende zorg, de financiële afhandeling van de geleverde zorg, voor statistische doeleinden ( patiënt evaluaties ) en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en bestrijding fraude van Bruinenberg Smulders Fysiotherapie.

Toestemming (medisch) persoonsgegevens, uitwisseling en opname (medische) persoonsgegevens schriftelijk of via een elektronisch uitwisselingssysteem via een webapplicatie

 

TOESTEMMINGSVERKLARING

Toelichting

Een organisatie is verplicht om zijn cliënt en medewerker te informeren over de elektronische gegevensuitwisseling en toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van (cliënt) gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem en een elektronisch (cliënt) dossier o.a. via een webapplicatie. Toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens was al verplicht. Door Bruinenberg Smulders Fysiotherapie wordt gevraagd of U hiermee akkoord gaat. 

Toestemming en privacy

Conform het privacyreglement verstrekt Bruinenberg Smulders Fysiotherapie geen informatie aan derden en vraagt ook geen informatie bij derden op zonder schriftelijke toestemming van haar cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger. Dit kan schriftelijke gebeuren.

Dit betekent dat indien er wel informatie opgevraagd dan wel verstrekt moet worden, het formulier toestemmingsverklaring cliënt dient te worden ingevuld en ondertekend. Het privacyreglement kunt u desgewenst opvragen bij de praktijk.

U kunt zelf bepalen welke gegevens u deelt en met wie. Dit recht geldt ook wanneer U de relatie wil beëindigen. Het recht bestaat náást het recht op inzage van persoonsgegevens. 

U mag uw toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor de hulpverlening. Uw fysiotherapeut zal u hier van geval tot geval over informeren.

De cliënt zelf is eigenaar van de gegevens u mag zonder toestemming van Bruinenberg Smulders Fysiotherapie aan een ander overdragen.

U kunt op het daarvoor bestemde formulier aankruisen / aangeven waar u wel/geen toestemming voor verleend. Minimaal 1 x per jaar wordt de toestemming geëvalueerd en met u besproken. De toestemming is maximaal één jaar geldig.

Wijziging toestemming

Wijziging van de toestemming kunt u te allen tijde kenbaar maken en aanvragen via een formulier dat u verkrijgt bij onze praktijk. 

Elektronisch Patiënten Dossier

Bruinenberg Smulders Fysiotherapie neemt gegevens op in een Elektronisch Patiënten Dossier. Andere zorgverleners (die u behandelen) kunnen medische, zorg of persoonsgegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem raadplegen.

U wordt geïnformeerd als er een nieuwe categorie zorgverleners of personen gebruikmaken van het op het door de organisatie gebruikte elektronische uitwisseling systeem. Aan u wordt dan opnieuw toestemming gevraagd.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Interne audit, externe audit en inspectiebezoeken

Bij interne en externe audits wordt vooraf toestemming gevraagd voor inzage in het cliëntendossier. Dat geldt ook voor inspectiebezoeken. De Inspectie Gezondheidszorg heeft de bevoegdheid om ongevraagd cliëntendossiers te kijken als zijn daar aanleiding toe zien. 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk en voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn.

Voor medische informatie is de bewaartermijn vijftien jaar.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen via de klachtenregeling van de praktijk of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De contactgegevens van de verantwoordelijke binnen Bruinenberg Smulders Fysiotherapie zijn:

Asse Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen 

Vanzelfsprekend zullen wij op een respectvolle manier en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan. 

Aanvraag inzage, afschrift, correctie, vernietiging, (medisch) persoonsgegevens, stil leggen, verwijdering, wijzigen toestemming uit een elektronisch dossier/ bestand (voor gegevensuitwisseling)

Toelichting

U dient er rekening mee te houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar worden bewaard, voor medewerkers zeven jaar. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Binnen vier weken na uw aanvraag krijgt u een inhoudelijke reactie van de praktijk. Een kopie van het (medisch) dossier kunt u daarna met een ongeldig gemaakt legitimatiebewijs ophalen bij de praktijk.

Inzage

U heeft het recht om uw (medisch) dossier in te zien en het recht om u te laten vergezellen bv. van een vertrouwenspersoon.

Correctie

De zogenaamde objectieve gegevens in uw dossier (naam, adres, woonplaats) kunt u laten corrigeren.

Verzoek tot wijziging, vernietiging, stil leggen, verwijdering of overdragen

Als cliënt heeft u het recht uw dossier te laten wijzigen, stil te leggen, vernietigen of verwijdering. Bij dit verzoek bij voorkeur een toelichting toevoegen. De rechten gelden voor binnen en buiten de praktijk.

Delen en overdragen gegevens

U kunt zelf bepalen welke gegevens u deelt en met wie. Dit recht geldt ook wanneer U de relatie wil beëindigen. Het recht bestaat náást het recht op inzage van persoonsgegevens. 

De cliënt zelf is eigenaar van de gegevens u mag zonder toestemming van de praktijk gegevens aan een ander overdragen. U kunt ook aan de praktijk vragen de gegevens over te dragen.

Overzicht van degene die gebruik maken van het elektronisch systeem

U heeft het recht om een overzicht te krijgen wie bepaalde informatie in het elektronisch systeem o.a. EPD beschikbaar heeft gesteld en wie en op welke datum de informatie heeft ingezien of opgevraagd.

Kopie dossier

Het is mogelijk om een kopie op te vragen van (delen van) uw (medisch) dossier.

Opvragen medische gegevens overleden cliënt

Een kopie van de (medische) gegevens van een overleden cliënt worden in principe niet verstrekt. Dit is alleen toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben en indien er zwaarwegende belangen zijn. Aan de zorgverlener zal het verzoek worden voorgelegd of hij/zij de zwijgplicht wenst te doorbreken. Bij dit verzoek graag een toelichting in een begeleidende brief toevoegen.

Gegevens minderjarige

Jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben recht op inzage of afschrift van hun medisch dossier. De ouders van hun jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht gezamenlijk met het kind. Zonder de schriftelijke toestemming van het kind hebben de ouders dit recht niet. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage of een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van medische gegevens alleen toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad en dat er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Procedure

Binnen vier weken na uw verzoek ontvangt u bericht of aan het verzoek kan worden voldaan. Als het verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. 

Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van gewichtig belang is en/of kan zijn (voor anderen). Bijvoorbeeld, wettelijke verplichting, algemeen belang voor de Volksgezondheid, in het geval van een erfelijke aandoening. Hierover zijn in de wetten bepalingen opgenomen. 

Iemand machtigen

Als u, na goedkeuring, (een gedeelte van) het (medisch) dossier af komt halen bij de praktijk, dan kunt u hiervoor iemand machtigen.

Kosten

Aan een kopie of overzichten van uw (medisch) dossier zijn in principe geen kosten verbonden.

Inleveren aanvraagformulier

U overhandigt het ingevulde formulier met een ongeldig gemaakte kopie van uw legitimatiebewijs persoonlijk bij de praktijk.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van deze verklaring is 25 mei 2018 

 

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

<< terug naar homepage

Contactinformatie

Bruinenberg Smulders Fysiotherapie

Runrotstraat 15

5386 CT Geffen

0735324312

 

Openingstijden

Maandag / Dinsdag / Donderdag:
08.00 - 19.30 uur

Woensdag / Vrijdag:
08.00 - 18.00 uur

BIG registratie

Anja Smulders: 19035056704

Asse Bruinenberg: 09033318104

 

 

Copyright © 2017 Bruinenberg Smulders Fysiotherapie.